Nákupný košík

Košík je prázdny

Obchodné podmienky platné a účinné od 22.6.2017

I. Základné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "OP") platia pre nákup v internetovom obchode www.kupelnepegas.sk (ďalej len "e-shop") a upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť SIHERA sro, IČO 03236099, DIČ CZ03236099, so sídlom Gorkého 126/3, 796 07 Držovice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, sp. zn. C 84143 ako predávajúci (ďalej len "predávajúci") a na strane druhej je kupujúci (ďalej len "kupujúci").

1.2 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.3 Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.

1.4 Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný oi. Na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely OP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v OP pre podnikateľov.

1.5 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy zoznámil s týmito OP, že im rozumie, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente zaslania objednávky.

1.6 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, atď. Predávajúceho alebo zmluvných partnerov predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.

1.7 Tieto obchodné podmienky sú prístupné na webových stránkach www.kupelnepegas.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Kópiu OP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenie objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

2.1 Kupujúci výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Tieto náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby kupujúceho (v príp. Internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúceho). Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky okrem nákladov na zaslanie tovaru kupujúcemu a nákladov, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s úhradou kúpnej ceny platobnou kartou.

2.2 Predávajúci požaduje úhradu celej kúpnej ceny vrátane všetkých nákladov pred prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný hradiť predávajúcemu zálohu na objednaný tovar, kde to bude výslovne dohodnuté.

2.3 Cena všetkého tovaru ponúkaného na e-shope predávajúceho je uvádzaná vrátane DPH aj všetkých poplatkov s predajom súvisiacich, s výnimkou nákladov na dodanie tovaru alebo služby, ktoré sú uvádzané samostatne a líšia sa podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady, a takisto s výnimkou poplatkov spojených s úhradou kúpnej ceny platobnou kartou. Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia v e-shope predávajúceho.

2.4 Predávajúci prostredníctvom e-shopu neuzatvára zmluvy na dobu neurčitú ani zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie. 

2.5 V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1820 ods. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "NOZ") náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

2.6 Spotrebiteľ má v súlade s ustanovením § 1834 NOZ povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo.

2.7 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) NOZ.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach e-shopu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci najprv vyberie tovar, ktorý chce zakúpiť. Kupujúci zvolí požadované množstvo tovaru, spôsob dopravy, spôsob platby a svoje identifikačné údaje. Identifikačnými údajmi kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko, prípadne obchodné meno, bydlisko alebo sídlo, dátum narodenia či IČ, ďalej potom e-mailová adresa, kontaktný telefón, prípadne doručovacia adresa.

3.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať."

3.3 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito OP zoznámil a že s nimi súhlasí. Na tieto OP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3.4 Ak nie je výslovne uvedené inak, všetky fotografie u tovaru ponúkaného prostredníctvom e-shopu predávajúceho sú iba ilustračné. Rozhodujúce sú vlastnosti tovar uvedený v jeho popise.

3.5 Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. O tom kupujúceho bez zbytočného odkladu upovedomí. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo inak vrátená na jeho adresu.

3.6 Objednávky cez e-shop je možné činiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody.

3.7 Obdržaní objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom zaslaným na e-mail zadaný kupujúcim.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

4.2 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

4.3 Pre prípad omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti alebo akéhokoľvek iného dlhu z kúpnej zmluvy je kupujúci v súlade s ustanovením § 1970 NOZ povinný uhradiť predávajúcemu zákonný úrok z omeškania, počnúc dňom nasledujúcim po termíne až do zaplatenia. Nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

4.4 Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu - podnikateľovi v súlade s ustanovením § 2090 ods. 1 NOZ odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

4.5 Ak má predávajúci vec odoslať kupujúcemu - spotrebiteľovi, ktorý určil dopravca bez toho mu tento bol predávajúcim ponúknutý, odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu - spotrebiteľovi v súlade s ustanovením § 2090 ods. 2 NOZ odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. V ostatných prípadoch kupujúcemu - spotrebiteľovi predávajúci tovar odovzdá, až mu ich odovzdá dopravcu.

4.6 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci podľa ustanovenia § 2159 NOZ povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. O termíne dodania tovaru je kupujúci vopred informovaný. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.7 Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.

4.8 Ak nie je dojednané, ako má byť tovar zabalený, zabalí predávajúci tovar podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom opatria predávajúci tovar pre prepravu.

4.9 Kupujúci je povinný najmä pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne. Ak uvedie kupujúci nesprávne údaje, zodpovedá za škodu z toho vznikla.

4.10 S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zabezpečenie bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 700 € vč.PH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

V. Prechod nebezpečenstva škody na veci

5.1 Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Ten istý následok má, neprevezme ak kupujúci tovar, hoci mu s ním predávajúci umožnil nakladať.

5.2 Odovzdá Ak predávajúci dopravcovi tovaru na prepravu ku kupujúcemu - podnikateľovi alebo kupujúcemu spotrebiteľovi, ktorý určil dopravca bez toho mu tento bol predávajúcim ponúknutý, v mieste určenom kúpnou zmluvou, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody predaním tovaru dopravcovi v tomto mieste, a ak nebolo miesto dohodnuté, odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.

5.3 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať

a)  neporušenosť obalov tovaru,

b)  stav tovaru, najmä všetky sklenené a krehké prvky

a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní, oznámiť prepravcovi a predávajúcemu.

V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar spĺňal pri prevzatí všetky náležitosti podľa kúpnej zmluvy a bolo mu odovzdané bez zjavných chýb. Na prípadné neskoršie reklamácie zjavných chýb tovaru nebude braný zreteľ a predávajúci je zamietne.

5.4 Ak sú pri prevzatí tovaru zistené zjavné vady, najmä vady množstva, sortimentu, obsahu alebo označenie tovaru a pod., Je kupujúci povinný za prítomnosti zástupcu prepravcu vyhotoviť záznam o zistených chybách a nechať si túto skutočnosť zástupcom prepravcu potvrdiť.

5.5 Ak je pri prevzatí tovaru zistené zjavné mechanické poškodenie obalu zásielky, je kupujúci povinný za prítomnosti zástupcu prepravcu skontrolovať stav tovaru av prípade jeho poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť zástupcom prepravcu potvrdiť.

5.6 Na základe vyhotoveného záznamu o zistených chybách množstve, sortimente, obsahu alebo označenie tovaru alebo o poškodení zásielky, ktorý bude predávajúcemu doručený do dvoch pracovných dní od dodania tovaru kupujúcemu, poskytne predávajúci kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru, doplní chýbajúce tovaru alebo dodá tovar náhradný.

5.7 Škoda na tovare vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže predávajúci škodu spôsobil porušením svoje povinnosti.

VI. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

6.1 V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je ďalej uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o

a)       kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

b)       zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

c)       zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

6.2 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote predávajúceho formou jednostranného právneho rokovaní (napr. Listu zaslaného poštou alebo e-mailom), a to:

  • e-mailom na adresu [email protected] ,
  • poštou na adresu Gorkého 126/3, 796 07 Držovice, Česká republika .

6.3 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

6.4 Spotrebiteľ nemá v súlade s ustanovením § 1837 písm. d) NOZ právo odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. Za takýto tovar sa pre účely týchto OP považuje všetok tovar, ktorý sa vyrába na zákazku.

6.5 Spotrebiteľ ďalej podľa ustanovenia § 1837 NOZ nemôže odstúpiť od zmluvy:

a)       o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

b)      o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

c)       o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom;

d)      o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov;

e)      o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

f)        o dodávke zvukové Alebo obrazové nahrávky Alebo počítačového programu, ak porušil ich Pôvodný obal;

g)       o dodávke novín, periodík alebo časopisov;

h)      o doprave alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne;

i)        o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného on-line nemožno od takejto zmluvy odstúpiť.

6.6 Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, v súlade s ustanovením § 1831 ods. 1 NOZ zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal, na adresu Gorkého 126/3, 796 07 Držovice, Česká republika a to na svoje náklady.

6.7 Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplné, tj. Vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

6.8 Ak spotrebiteľ tovar predávajúcemu odosiela, je povinný opatriť je pre prepravu originálnym obalom, prípadne spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Predávajúci je oprávnený prevzatie tovaru odmietnuť, ak zistí podstatné porušenie obalu tovaru. Túto skutočnosť bezodkladne oznámi prepravcovi a spotrebiteľmi.

6.9 Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1833 NOZ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak bola znížená hodnota tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaní alebo opotrebovanie tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti; tovar nie je kompletný alebo bolo poškodené) je spotrebiteľ povinný chýbajúce hodnotu nahradiť v peniazoch. Predávajúci je oprávnený započítať sumu predstavujúcu náhradu škody, ktorá mu vznikla užívaním tovaru v rozpore s § 1833 NOZ, na kúpnu cenu.

6.10 Peňažné prostriedky uhradenej za tovar a náklady vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru budú spotrebiteľovi vrátené rovnakým spôsobom, ako boli doručené, a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Iný spôsob vrátenia je možné dohodnúť len dohodou medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Predávajúci nie je v súlade s ustanovením § 1832 ods. 4 NOZ povinný spotrebiteľovi vrátiť všetky vynaložené prostriedky skôr, než mu spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.11 Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb, a predávajúci s plnením na základe výslovnej žiadosti spotrebiteľa začal pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, uhradí predávajúcemu v súlade s ustanovením § 1834 NOZ pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy. 

6.12 V prípade, že spotrebiteľ chce uplatniť sťažnosť, môže túto uplatniť mailom zaslaným na [email protected]  , príp. sa možno obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. 

6.13 Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluva kúpna a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

VII. Zodpovednosť za vady

7.1 Tovar je chybný, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Práva a povinnosti zmluvných strán z chybného plnenia sa riadia NOZ, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. 

7.2 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, zodpovedá mu predávajúci za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal,

a)       má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

b)      sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

c)       tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

d)      je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e)      tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.4 V prípade, že dodaný tovar bude mať vadu, je kupujúci povinný túto vadu či vady tovaru u predávajúceho reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení, u spotrebného tovaru najneskôr v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak. Chyby tovaru je kupujúci povinný Predávajúcemu hodnoverným spôsobom preukázať. Kupujúci je povinný do doby doručenia späť predávajúcemu uskladniť tovar, ohľadne ktorého uplatňuje vady, oddelene od ostatného tovaru a nesmie s tovarom nakladať spôsobom, ktorý by mohol sťažiť alebo znemožniť kontrolu reklamovaných chýb predávajúcim.

7.5 Ustanovenia bodu 7.4 veta prvá týchto OP sa neuplatňuje:

a)       pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá;

b)      na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;

c)       u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim; alebo

d)      ak to vyplýva z povahy veci.

7.6 Ak nemá tovar stanovené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

7.7 Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

7.8 Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

7.9 Ak má tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7.10 Práva z chybného plnenia sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci právo na opravu uplatniť u toho, kto je určený na vykonanie opravy.

7.11 V prípade zaslania tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný použiť buď originálny obal, alebo chrániť tovar pred možným poškodením počas prepravy iným vhodným a primeraným spôsobom.

7.12 Kupujúci oznámi predávajúcemu pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady, aké právo si zvolil. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.13 Reklamácia zo strany kupujúceho - spotrebiteľa vrátane odstránenia chyby bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

7.14 Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

7.15 Práva z chybného plnenia sa nevzťahujú najmä na prípady, keď vada alebo poškodenie vzniklo:  

a)       mechanickým poškodením tovaru kupujúcim alebo treťou osobou,

b)      preukázateľne neprípustnými zásahmi do tovaru, najmä, ak ide o prístroj,

c)       živelnou katastrofou,

d)      elektrickým prepätím v sieti s výnimkou bežných odchýlok,

e)      preukázateľne nesprávnym užívaním,

f)        užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,

g)       užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,

h)      preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,

i)        preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,

j)        ak predložený záručný list vykazuje zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.

VIII. Záruka za akosť

8.1 Ak je dohodnutá záruka za akosť, zaväzuje sa predávajúci, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť tovaru.

8.2 Záručná doba beží od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bolo tovaru podľa zmluvy odoslať, beží od dôjdenia tovaru do miesta určenia. Ak má tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

8.3 Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho vonkajšiu udalosť.

IX. Evidenncia tžieb

9.1 Podľa zákona o evidencii tržieb, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

9.2 Predávajúci vystavuje účtenky podľa zákona o evidencii tržieb v papierovej, či elektronickej podobe zaslané e-mailom, v závislosti na zvolenej metóde platby a spôsobu prepravy.

X. Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente tu: https://www.kupelnepegas.sk/ochrana-osobnych-udajov

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky príslušnými súdmi Českej republiky.

11.2 Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, či spor riešiť on-line prostredníctvom https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.  Skôr, než bude pristúpené k vyššie popísanému mimosúdnemu riešeniu sporu, odporúča predávajúci kupujúcemu využiť najprv kontakte s predávajúcim pre vyriešenie vzniknutej situácie.

11.3 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov je rozhodný výklad zmluvy v českom jazyku. Znenie OP je dostupné na stránkach www.kupelnepegas.sk  a v sídle predávajúceho.

11.4 Tieto obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 22.6.2017.

Kúpeľne Pegas - 20 rokov skúseností

V e-shope Kúpeľne PEGAS nájdete pestrý sortiment kúpeľňového vybavenia, a to praktické a elegantné sprchové kúty a sprchovacie boxy, vane, vodovodné batérie a mnohé ďalšie. Môžete teda vyberať z celej rady kvalitných produktov od popredných výrobcov.

Prečo nakúpiť práve u nás?

  • 20 rokov skúseností s predajom kúpeľňového vybavenia
  • Záruka nízkej ceny
  • Široký sortiment tovaru
  • Krátke dodacie lehoty
  • Kamenná predajňa, možnosť osobného odberu
  • Možnosť vrátenia tovaru, alebo peňazí

Viac o nás

GEBERIT
Hansgrohe
JIKA
Alca Plast
NOVASERVIS
RAVAK
SAPHO
HANSA
WATER HOUSE